تکرار سیاست اُمویان در دربار ولایت فقیه

در تاریخ اسلام عمروعاصها بسیارند و دین فروشانی که به مال و منصبی میرسند,عوام را با خرافات گمراه میکنند تا چند صباحی بیشتر بر اریکهٔ قدرت و مکنت تکیه زنند. آنان را بدعا گویی وادار مینمایند و خدا را مقصّر همه بلایا جلوه میدهند,تا بر بی لیاقتی خود سرپوش نهند و مردم بیچاره که دعاهایشان هرگز مستجاب نمیشود را سرزنش میکنند که با خلوص نیت دعا نکردید,وگرنه خدا گفته:بخوانید مرا,تا استجابت کنم شما را

حقّا که سیاستشان عین دیانتشان است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

تحوّل بزرگ در مصرف

با نظر #حسن_روحانی در مورد تغییر عادت مصرف موافقم بشرطی که از اینگونه #آبزیان برایم فراهم کند

سرانجام دیپلمات بمب گذار

گزارشی کامل از نحوه دستگیری اسداله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و همدستانش به اتهام بمب گذاری https://iranwire.com/fa/features/47487

ِانتقامِ سخت سپاه

از تو به یک اشاره,از ما به سر دویدن سپاه پاسداران قصد دارد به تلافیِ انفجار سایت هسته…

رَجَز خوانیهای انتخاباتی

میخواستند آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنند که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند,ولی با مدیریتِ گُتره ای در…