حقوقِ پایمال شدهٔ بانوان در نظامِ اسلامی

برای بانوانِ کشورم بینهایت متأسّفم که چنین موجودی مسئولِ امور زنان و خانواده است که بجای حمایت از حقوق خانمها و صیانت شأن و حرمت آنان,صرفا” قوانینِ مصوّبِ ذکورِ دائم التحریک را توئیت میکند,بدون آنکه کوچکترین مخالفتی با این قوانینِ منسوخِ اعرابِ بادیه نشین ابراز نماید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

گُل به خودی

استاد اسدیِ کی بودی تو رهبرِ فرزانه براندازان را ول کنید,خامنه ای را بگیرید #رای_بی_رای

قرارداد ترکمانچین

رهبر موقّت گفت اگر لازم بداند با شیطان هم مذاکره و توافق میکند و برای دوام حکومتش هر…

دو کلمه از مادرِ عروس

هنگامیکه #حسن_نصرالله این فرزندِ نامشروعِ #نظام_اسلامی ,اینگونه بطور شفّاف, ملّیتِ سَرانِ رژیمِ داعشی حاکم بر ایران را,عرب و…

سرانجام دیپلمات بمب گذار

گزارشی کامل از نحوه دستگیری اسداله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و همدستانش به اتهام بمب گذاری https://iranwire.com/fa/features/47487

مناظرهٔ انتخاباتی

مشکلی نیست اگر مناظره های انتخاباتی را برای خنده تماشا میکنید,فقط مراقب باشید دوباره فریب نخورید و در…