شیخ و درویش

درویشی از شیخ پرسيد: یا شیخ مرا بگو خمس چیست؟
شیخ که بوی پول مفت به مشامش رسیده بود چشمانش برقی زد و گفت: خمس یعنی که باید يك پنجم از آنچه را دارى به من دهى!
درویش شیخ را بر زمين زد و سخت او را سپوزید!
شیخ که از درد نشیمنگاه به خود میپیچید با ناله گفت: اى نامروّت اين چه بود که با من کردی؟
درویش گفت: تمام دارايى من از دنیا همین است كه خمسش را به تو دادم….یا شیخ حال بگو زكات چيست؟
شیخ گفت: برو دیّوث تو معافى!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

لذّتِ رأی دادن

آخرین فتوایِ رهبر موقت لذّتی که در فرو کردنِ رأی در صندوق,بدونِ اذنِ شوهر هست,از هفتاد سال مجامعت…

خواهرم حجابت,برادرم نگاهت

‏بخاطر حضورِ شش زن برهنه در خانه سردار زارعی, هزار حرف برایش ساختیدبخاطر یک بوسه کوتاه کامران دانشجو…

التزامِ عملی

بانو الهام فرشاد که در تابستانِ سال گذشته قصد داشت وسط عمامهٔ یک رأس آخوندکِ ریقو بشاشد، طی…

واکسنِ توریستی

گِل بگیرند درِ آن مملکتی را که اتباعش باید با هواپیما به ارمنستان بروند تا مجّانی واکسن کرونا…