عقوبت مِلّتی که تبدیل به اُمّت شد

اشتباهِ این پدر و پسرِ وطن پرست این بود که نمیدانستند جامعه ای که آرمانهایش را در سنّتهای ١٤٠٠ سال پیش اعراب جستجو میکند, لیاقت پیشرفت و رسیدن به دروازه های تمدّن ندارد

مردمی که فاتحین سرزمینِ خود را ستایش میکنند و برای مرده های آنان سوگوارند و بسوی زادگاهِ دشمنانشان عبادت می نمایند,همان بهتر که از آبله و تیفوس و وبا و پیسی بمیرند

آیندگان هرگز از نسلی که باعث ویرانی ایران شد,به نیکی یاد نخواهند کرد

35 comments
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *