مُنادیانِ مرگ

مصطفی محقق داماد آخوند حکومتی

این مُنادیان مرگ که در گورستانها امرار معاش میکردند، با فریب دادنِ مردم به قدرت رسیدند و از ابتدا پایه های حکومتشان را بر ترور، اعدام و انتقام بنا کردند و اینک مدّعی اند که نسلی مهربان تربیت نکرده اند! براستی چگونه کسانیکه در طیّ چهار دهه، با ذکرِ ” بسم الله قاسم الجبارین ” همه مخالفینِ خود را نابود کرده اند، میتوانستند نسلی مهربان تربیت کنند؟

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

واکسنِ کووبرکت

دیگر از نزدیکِ خیابان پاستور هم نمیشود عبور کرد! موجوداتِ خطرناکی در آنجا بسر میبرند که از سنخ…

حَرامِ جدید

مکارم شیرازی اگر پُر کردن باکِ بنزین به قصد لذّت باشد ,حرام است و واجب است صاحب ماشین,خمس…

کراماتِ شیخِ ما

از کراماتِ شیخ ما چه عجبپنجه را گِز نمود و گفت یه وجبحکومتِ شاه را که به گفتهٔ…

واکسنِ توریستی

گِل بگیرند درِ آن مملکتی را که اتباعش باید با هواپیما به ارمنستان بروند تا مجّانی واکسن کرونا…

کمبودهای دیپلماسی

معلّم از شاگردانش پرسید: شما در خانه هایتان چی کَم دارید؟یکی از شاگردها دست بلند کرد و گفت:…