کلوخ انداز را پاداش سنگ است

اعدام مجازاتی جبران ناپذیر است و اگر پس از اجرای حکم، مدارک و شواهدی دال بر بیگناهی فردِ اعدام شده کشف گردد،امکانِ احیای او وجود ندارد ولی قضّاتِ نظام اسلامی از آغازِ این کابوس چهل و چهار ساله، بر این باورند که اگر بیگناهیِ متهم پس از مرگش اثبات گردد، شهید محسوب میشود و به بهشت خواهد رفت.
نظام شمشیر را از رو بسته و سیاستِ النّصر بالرّعب را پیش گرفته و مردمی که تا چندی پیش فریاد میزدند اعدام نکنید، از این مرحله عبور کرده اند و به انتقام روی آورده اند چون بخوبی دریافته اند که آتشِ این جنایات، صرفاً با مقابله به مثل اطفا‌ء خواهد شد.
آخوندهای تبهکار تصوّر میکنند که با ارتکاب این جنایات میتوانند دوامِ حکومتِ خویش را تضمین کنند ولی ایرانیان ریشهٔ آنان و حامیانِ داخلی و خارجیشان را بزودی میسوزانند و دودمانشان را به زباله دان تاریخ خواهند افکند.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

تأخیر در ظهور

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارم که مردمِ معترض فکر کنند منهم آخوند هستم و خِشتکِ مبارکم را بادبان…

خواهرم حجابت,برادرم نگاهت

‏بخاطر حضورِ شش زن برهنه در خانه سردار زارعی, هزار حرف برایش ساختیدبخاطر یک بوسه کوتاه کامران دانشجو…

رضاشاه شرمنده ایم

ای مُدعیانِ اسلامِ ناب محمدی; چه کردید با این مردم و سرزمینشان که پس از یک قرن,آنانرا شرمندهٔ…

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند

کودک سرباز

آهای پنجمین قدرتِ موشکیِ دنیااین بچّه را تازه مادرش از شیر گرفته و دیگه پوشکش نمیکنهاینو برای چی…

زامبی ها

سوگند به هر آنچه که بدان باور دارید,این وضعیت در خورِ شأن و کرامتِ  زنان و مردان ایرانی…