کمبودهای دیپلماسی

معلّم از شاگردانش پرسید: شما در خانه هایتان چی کَم دارید؟
یکی از شاگردها دست بلند کرد و گفت: ما از دیروز هیچی کم نداریم چون وقتی بابام جلوی هممون گوزید، مامانم گفت: فقط همینو کم داشتیم!
حالا حکایتِ ماست، فقط سفارت طالبان را در تهران کم داشتیم تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید!
کبوتر با کبوتر باز با باز
کند همجنس با همجنس پرواز!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

سالروز ولادت

شصت سالِ پیش در چنین روزی، مادری حامله و پشیمان پسری بدنیا آورد که بعدها او را حمید…

کراماتِ شیخِ ما

از کراماتِ شیخ ما چه عجبپنجه را گِز نمود و گفت یه وجبحکومتِ شاه را که به گفتهٔ…

ماهوارهٔ کاوشگر

تماس گرفتم,فرمودند: بیمِ آن دارند که از طریق ماهواره ایشان را پیدا کرده و اعتراف تلویزیونی بگیرند #این_جمعه_نمیایند