کودک همسری

بعد از فتنهٔ پنجاه و هفت و با شروعِ نفرت پراکنی های خمینی برای صدور انقلاب به کشورهای همسایه و متعاقب آن، احتمال وقوع جنگ، ایرانیان متمکّن فرزندانِ ذکور خود که در سنین ده تا هجده سال بودند را از کشور فراری میدادند و اینک پس از گذشتِ چهل و چهار سال از آن روزگار شوم، والدین باید دخترانِ خود را پس از هفت سالگی از کشور فراری دهند وگرنه این کشتزار بانویِ ذوب در ولایت، قصد دارد مطابق قوانین عصر جاهلیّت، همه را به خانهٔ شوهر بفرستد. البته فعلاً از یازده ساله ها با اجازهٔ پدر شروع کرده ولی بزودی اجازه پدر را هم حذف کرده و نظرِ قاضی را جایگزین میکنند. دیکتاتور به سیاهی لشکر و گوشت جلوی توپ نیاز دارد و دست یاری بسویِ دههٔ نودیها دراز کرده تا برایش تولید مثل کنند

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

قضاوتِ تاریخ

هم ما میدانیم و هم #نظام میداند که میدانیم این #انتخابات از مدتها پیش از احراز صلاحیتها,مهندسی شده…

مُربّیِ نا اهل

آیا کسی در این زمانه حاضر است که تربیت فرزندش را به یک مشت نئاندرتال بسپارد که فقط…

کودک سرباز

آهای پنجمین قدرتِ موشکیِ دنیااین بچّه را تازه مادرش از شیر گرفته و دیگه پوشکش نمیکنهاینو برای چی…

اختتامِ سیرکِ انتخابات

اگر اروپا و آمریکا نتایجِ مجعولِ این سیرکِ انتخاباتی را بپذیرند,باید خود را آمادهٔ پذیرش سیلِ پناهجویان و…

سالروز ولادت

شصت سالِ پیش در چنین روزی، مادری حامله و پشیمان پسری بدنیا آورد که بعدها او را حمید…