گشتِ ارشاد به روایتِ تصویر

این داستان: کلاغِ آمر به معروف و ناهیِ از منکر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

قرارداد ترکمانچین

رهبر موقّت گفت اگر لازم بداند با شیطان هم مذاکره و توافق میکند و برای دوام حکومتش هر…

سرانجام دیپلمات بمب گذار

گزارشی کامل از نحوه دستگیری اسداله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و همدستانش به اتهام بمب گذاری https://iranwire.com/fa/features/47487